Kam skirtas klasteris?

Klasteris – tai įmonių ir kitų subjektų/organizacijų savanoriška santalka, veikianti partnerystės principu. Klasterinė veikla yra grįsta organizacijų tarpusavio bendradarbiavimu įvairiose srityse – nuo dalijimosi resursais iki bendrų produktų ir inovacijų kūrimo. Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą ir dėl kurių nariai yra stipresni rinkoje, gali būti įvairios:

    • Informacija ir komunikacija
    • Bendradarbiavimas
    • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
    • Inovacijos ir technologijos
    • Bendra rinkodara
    • Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais
    • Lobizmas
    • Nauji produktai

Visas šias veiklas klasteriai vykdo siekdami didinti savo konkurencingumą, efektyvinti vertės kūrimo grandinę, kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus ar įsijungti į tarptautinius MTEPI tinklus.

Nacionalinio maisto ūkio klasterio nariai gamina inovatyvius aukštesnės pridėtinės vertės produktus daugiausia iš lietuviškų žaliavų, bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais. Pagrindiniai klasterio tikslai – maisto ūkio technologijų plėtra ir Lietuvos ūkio pramonės didesnio konkurencingumo, inovatyvumo, partnerystės tarp klasterio narių ir verslumo siekimas.